Szkolenia Konserwatorów Urządzeń Magazynowych

Konserwacja Urządzeń Magazynowych i Konserwacja Gaśnic

Szkolenia Konserwatorów Gaśnic

STARTECH - Konserwacja i Szkolenia konserwatorów UDT

Czym się zajmujemy i kim jesteśmy?

STARTECH to firma świadcząca usługi z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego podlegających pod UDT oraz konserwacji gaśnic. W porozumieniu z firmą Awans BHP organizujemy także szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, konserwatorów podestów, konserwatorów dźwigów i żurawi oraz konserwatorów gaśnic. Nasi konserwatorzy to pasjonaci urządzeń magazynowych i przepisów UDT. To dzięki nim, ich doświadczeniu oraz zaangażowaniu, klienci czerpią satysfakcję z naszych usług.

konserwacja wózka widłowego

Szymon Szporak - konserwator UDT

Starszy inspektor BHP (Politechnika Łódzka), konserwator i operator urządzeń podlegających pod UDT, konserwator gaśnic, autor bloga i publikacji branżowych, członek stowarzyszeń bhp. Swoje doświadczenie zawodowe zbierał przez lata jako operator i konserwator urządzeń transportu bliskiego, jak również jako wykładowca oraz instruktor obsługi i konserwacji UTB. Pracował m.in. dla takich firm jak BEHAP- BUD, S.K.K., Doctus, Centrum szkoleń czy Awans BHP .

Jest również konserwatorem gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym certyfikowanym konserwatorem gaśnic firmy Gloria.

Oprócz wykonania kompleksowych usług konserwatorskich chętnie dzieli się swoją wiedzą w zakresie przepisów prawnych związanych z UDT i bhp. Jego przygotowanie pedagogiczne, wiedza i doświadczenie zawodowe przekładają się na efektywność przekazywanej wiedzy uczestnikom naszych szkoleń.

Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń!

startech1142@gmail.com

790 653 667

narzedzia konserwacji

Konserwacja i Pomiary Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających pod UDT

Konserwacja UDT wózków widowych, konserwacja podestów, konserwacja żurawi i dźwigów typu HDS, burt samowyładowczych i dźwigników

Jedną z głównych dziedzin, w których specjalizuje się STARTECH są przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego okresowe i przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890), o ile wytwórca nie określił inaczej.

Korzystając z usług STARTECH nasi klienci mają pewność, że czynności konserwacyjne będą wykonane terminowo przez wykwalifikowanych konserwatorów legitymujących się uprawnieniami wydawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego - UDT. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym osoby konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonania czynności oraz znajomość warunków dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych.

Zakres świadczonych usług konserwacyjnych

Cena przeglądów konserwacyjnych - konserwacja i pomiary urządzeń

Indywidualne podejście, dyspozycyjność, rzetelność i terminowość to atuty naszej oferty. Cena przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego ustalana jest z klientem indywidualnie - uzależniona jest od rodzaju oraz ilości zgłaszanych urządzeń.

Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń!

startech1142@gmail.com

790 653 667

konserwacja gasnic

Szkolenia konserwatorów UDT urządzeń transportu bliskiego i konserwatorów gaśnic

Szkolenia konserwatorów UDT wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów, żurawi, dźwigów i innych urządzeń magazynowych

STARTECH jako firma specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego, postanowiła wykorzystać wiedzę i doświadczenie swoich konserwatorów i poszerzyć swoją działalność wprowadzając do oferty szkolenia dla konserwatorów UDT i UTB.

Szkolenia konserwatorów UDT - program kursu konserwacji

Szkolenia dla konserwatorów prowadzą praktykujący konserwatorzy posiadający przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przez lata pracy w charakterze wykładowców - instruktorów placówek szkoleniowych specjalizujących się w szkoleniach z obsługi i konserwacji urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Szkolenie dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego składa się z części teoretycznej i praktycznej i w pełni realizuje program szkoleniowy zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Terminy zajęć ustalamy indywidualnie z uczestnikami kursu - elastyczny grafik umożliwia dopasowanie terminów spotkań do codziennych obowiązków.

Szkolenie konserwatora UDT - konserwacja w praktyce

Duży nacisk położony jest na część praktyczną szkolenia. W stałej cenie kursu oferujemy praktykę na urządzeniach z ważną decyzją UDT na hali magazynowej. W trakcie tej części szkolenia jego uczestnicy nauczą się dokonywać weryfikacji stanu technicznego urządzenia, zapoznają się z kryteriami stopnia zużycia i poprawności działania. Nauczą się przeprowadzać wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów, jak również zdobędą umiejętności związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów czy urządzeń zabezpieczających. Dowiedzą się, jak należy postępować w przypadku różnych stanów awaryjnych urządzenia, jak sprawdzić poprawność działania oraz w jaki sposób wyregulować elementy i urządzenia zabezpieczające. Omówione zostaną również najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne oraz sposoby ich usuwania.

Egzamin UDT konserwatora urządzeń

Szkolenia dla konserwatorów UTB zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Koszt egzaminu wliczany jest w cenę całego szkolenia. Egzamin UDT organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej lub w odpowiednej jednostce egzaminacyjnej UDT. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie z ramowym programem szkolenia, a po zdanym egzaminie UDT legitymację UDT . Uprawnienia UDT to uprawnienia państwowe.

Konserwator UDT jest niezbędny do prowadzenia dziennika konserwacji danego urządzenia podlegającego pod Urząd Dozoru Technicznego UDT. Urządzenie transportu bliskiego takie jak wózek widłowy, suwnica czy podest musi przejść przegląd konserwacyjny i zdobyć ważną decyzję UDT, aby mogło być legalnie eksploatowane. Przy większej ilości urządzeń podlegających pod UDT bardziej opłacalne dla pracodawcy jest zapewnienie uprawnień konserwatora swojemu pracownikowi lub zatrudnienie na stałe wykwalifikowanego konserwatora z uprawnieniami UDT.

Cena szkolenia konserwatora UDT

W celu ustalenia szczegółów oraz ceny szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cena uzależniona jest od aktualnych promocji i liczby osób przystępujących w danym terminie na szkolenie. Zapraszamy.

konserwacja gasnic

Szkolenia konserwatorów gaśnic i konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

STARTECH jako firma specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego, postanowiła wykorzystać wiedzę i doświadczenie swoich konserwatorów i poszerzyć swoją działalność wprowadzając do oferty szkolenia dla konserwatorów gaśnic. Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów gaśnic - sprawdzanie i prawidłowa ocena ich stanu technicznego, a w dalszej kolejności wykonanie czynności przywracających ich funkcje użytkowe wymaga posiadania konkretnej specjalistycznej wiedzy technicznej i umiejętności. Aby mieć pewność, że osoba, której zlecamy przeprowadzanie przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego postępuje zgodnie z Polskimi Normami, warto korzystać z usług osób, które są do tego odpowiednio przygotowane. Nasze szkolenia dla konserwatorów gaśnic, prowadzone przez doświadczonych wykładowców - praktyków - to gwarancja rzetelnego przygotowania do wykonywania czynności konserwatora gaśnic.

Podczas szkolenia dla konserwatorów gaśnic jego uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności:

Nasze szkolenie jest dostosowane do potrzeb klientów, dodatkowe materiały dydaktyczne są udostępniane w formie elektronicznej lub na odpowiednich nośnikach.

Tematyka szkolenia konserwatorów gaśnic obejmuje:

Szkolenie prowadzą doświadczeni inspektorzy bhp, konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego i gaśnic, którzy ciągle pogłębiają swoje kwalifikacje i doszkalają się na certyfikowanych szkoleniach producentów gaśnic.

Uprawnienia konserwatora gaśnic

Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie z ramowym programem szkolenia. Szkolenia dla konserwatorów gaśnic organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na terenie firmy klienta - dojazd na terenie całej Polski gratis.

Cena szkolenia konserwatora gaśnic

W celu ustalenia szczegółów oraz ceny szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cena uzależniona jest od aktualnych promocji i liczby osób przystępujących w danym terminie na szkolenie. Zapraszamy.

Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń!

startech1142@gmail.com

790 653 667

konserwacja gasnic

Przeglądy i konserwacja gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego

STARTECH to firma specjalizująca się w przeglądach i konserwacji gaśnic wszelkiego rodzaju oraz pozostałego podręcznego sprzętu gaśniczego. Konserwację gaśnic przeprowadzamy na halach produkcyjnych, w magazynach, szkołach, biurach - wszędzie tam, gdzie sprzęt gaśniczy jest stosowany i prawnie wymagany. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Nasi wykwalifikowani konserwatorzy sprzętu gaśniczego wykonują okresowe i kontrolne przeglądy gaśnic, jak również czynności konserwacyjne i naprawcze.

Okresowe przeglądy gaśnic należy przeprowadzać w okresach i w sposób zgodny z instrukcją udostępnioną przez ich producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Często termin kolejnych przeglądów okresowych skracany jest do 6 miesięcy, a w przypadku gaśnic przechowywanych w niekorzystnych warunkach, takich jak na przykład duża wilgotność, czas ten ulega jeszcze większemu skróceniu.

Kontrolne przeglądy gaśnic należy wykonywać:

Nasi konserwatorzy w ramach czynności konserwacyjnych i naprawczych dokonują również wymiany środka gaśniczego. Po przeprowadzonym przeglądzie konserwacyjnym gaśnicy, nasi specjaliści umieszczają na butli etykietę zawierającą informacje dotyczące przeprowadzonego badania, w tym nazwę i adres firmy wykonującej konserwację, rodzaj przeprowadzonych czynności oraz datę ostatniego i datę kolejnego badania konserwacyjnego.

Cena przeglądu gaśnic

W celu ustalenia kosztu przeglądów konserwacyjnych gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Nasi specjaliści dokonają wyceny w oparciu o podstawowe informacje - ilość i rodzaj zgłaszanego sprzętu. Zapraszamy.

Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń!

startech1142@gmail.com

790 653 667

kontakt szkolenia konserwacji

Kontakt z firmą STARTECH - napisz do nas lub zadzwoń!

startech1142@gmail.com

790 653 667

STARTECH

NIP 7262430099

91-473 Łódź, Julianowska 3 m 59